ကပ်ဆိုက်ကာလ အိမ်ထောင်စုတစ်ဦးချင်းစီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရေး (CHIME) – စပွန်ဆာပေးသူများအတွက်ခေါ်ဆိုမှု

COIME – 19 ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း CHIME အစီအစဉ်သည် အိမ်တွင်းရှိသူများအား အွန်လိုင်း စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပညာရေးသင်တန်းများ ပို့ချပေးသည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏ အလုပ်ရှင်အား ကူညီခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်း စွမ်းရည်တွင် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး ယုံကြည်မှု ရှိလာစေသည်။ CHIME အစီအစဉ်၏ နေရာများကိုကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် အခြားအလှူရှင်များက ပံ့ပိုးသည် (တစ် ဦး ချင်းသင်ယူသူလျှောက်လွှာများကိုစပွန်ဆာများမှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်ရမည်၊ စပွန်ဆာများ ပါ၀င်လာပါက တစ်ဦးချင်း သင်ယူသူများအတွက် သတင်းအချက်အလက်ကို ဖော်ပြလိမ့်မည်)။ အပြည့်အဝအကျဉ်းအောက်ပါ link ကိုမှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။


Crisis Home Individual Management Education (CHIME) – A CALL FOR SPONSORS

The CHIME programme provides short online business education courses to those at home during the COVID-19 pandemic, helping them to emerge stronger and more confident in their ability to assist their employer or run their own business. Places on the CHIME programme are to be sponsored by corporations, charities or other donors (Individual learner applications must be made through sponsors – Information for individual learners will be posted when sponsors have become involved). A full brief is available through the link below.

Crisis Home Individual Management Education